محل تبلیغات شما

حال و صاحب حال عربی دوازدهم

حال: اسمی [نکره ،مشتق و منصوب ]ویا جمله ای[اسمیه یا فعلیه] است که برای بیان حالت فاعل یا مفعول  یا نایب فاعل و… هنگام وقوع فعل می اید .

حال مفرد

 

۱-حال مفرد غالبا مشتق(اسم فاعل ،اسم مفعول، صفت مشبهه) می آید. رایتُ الطالبَ مُبتسماً

۲-حال مفرد از نظر عدد وجنس با صاحب حال(مرجع حال) مطابقت میکند .رایتُ الطالبةَ مبتسمةً – رایتُ الطلابَ مبتسمینَ

3- صاحب حال(مرجع حال) معرفه است اما حال نکره است . (در تستها دقت کنید)

گاهی حال بصورت جمله (اسمیه یا فعلیه )می آید رایتُ الطلابَ و هم مبتسمونَ

دقت کنید حال در جمله بالا بصورت جمله اسمیه آمده و کلمهمبتسمون» خبر است و مرفوع. بنابراین با حال مفرد اشتباه نگیرید

دقت در این مورد نیز در تستها ضروریست.

حال و صاحب حال عربی دوازدهم

پاسخ به چند سوال دانش آموزان یازدهم

افعال ناقصه (قواعد درس هفتم عربی یازدهم )

حال ,جمله ,رایتُ ,مفرد ,صاحب ,فاعل ,حال مفرد ,صاحب حال ,بصورت جمله ,یا فعلیه ,اسمیه یا

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی